Hetedhét Határ Szociális Szövetkezet

Vállalkozások

Műfüves Pálya

DDOP-3.1.2-12-2013-0012

Szolgáltatások

Türr István Képző és Kutató Intézet

 

A Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI) az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) felnőttképzési és módszertani háttérintézeteként elsősorban komplex társadalomfejlesztéssel foglalkozik. A társadalmi felzárkózás, a mélyszegénység megszüntetése és az esélyegyenlőség terén európai uniós és hazai finanszírozású projektjeink főként az álláskeresőket, alacsony végzettségűeket, megváltozott munkaképességűeket segíti a felzárkózásban. A programok kidolgozásában és megvalósításában a TKKI meghatározó szerepet tölt be, így jelenleg e témában a legkompetensebb szereplők között tartják számon Magyarországon. Szolgáltatásainkkal – 1500 akkreditált képzésünkkel és a különböző projektekben dolgozó közel 3000 külsős szakemberrel évente több, mint ötvenezer embert érünk el.

 

Társadalmi felzárkózás és innováció

 

A TKKI küldetésének tekinti az etnikai csoportok és az eltérő társadalmi státuszú rétegek közti határok megszüntetését, valamint a területi és társadalmi különbségek csökkentését. Mindennek szellemében intézetünk törekszik a romák foglalkoztatásának, integrációjának elősegítésére, valamint a felzárkózás-politikai programok kidolgozásának támogatására. A TKKI innovatív és komplex szemléletével az ország számos településén megvalósuló és mintaként szolgáló komplex programokat valósít meg. Az intézet az egyik legpotensebb hazai társadalmi innovátor szervezet, hiszen a legszélesebb körben működünk együtt minden típusú területi szolgáltatóval: alap- és felsőfokú oktatási intézményekkel, szociális szervezetekkel, egyházakkal, valamint az önkormányzatokkal, kistelepülési és nagyvárosi, illetve megyei szinten is.

 

Felnőttképzés országosan közel húsz éve

 

A kilencvenes évek elején létrehozott Regionális Képző Központok hálózatának bázisán egyesített, országos hatáskörű szervezet rendelkezik mindazzal a közel két évtizedes felnőttképzési tevékenységgel, valamint a kapcsolódó munkaerő-piaci szolgáltatások ellátása révén felhalmozott tapasztalati tudással, mely a társadalmi felzárkózás eredményes megvalósításához szükséges. A TKKI korábban is számos készségfejlesztő szocializációs tréning, illetve alapkompetencia fejlesztés kidolgozásában vett részt. A képzések megvalósítása mellett a hétköznapi problémák megoldásában is segítséget nyújtunk, mentori szolgáltatást vállalunk.

 

Személyközpontú, egyéni fejlesztési tervek

 

Olyan módszereket és eszközöket alkalmazunk, amelyek hatására a projektekbe és a képzésekbe bevontak személyes fejlődésük eredményeként helyi közösségeik, majd a szélesebb társadalmi közösségek aktív tagjaivá válnak. Ennek hatására javul mentális és pszicho-szociális állapotuk, javul alapkompetenciáik szintje, valamint szociális és életviteli készségeik, továbbá képessé válnak a közösségben, közösségi tevékenységekben való aktív részvételre, képzési, illetve foglalkoztatási programokba való bekapcsolódásra, hosszú távon pedig el tudnak helyezkedni közmunkaprogramokban, vagy akár az elsődleges munkaerő-piacon is. Mindezzel együtt kialakul, illetve növekszik bennük az öngondoskodás, az egyéni felelősségvállalás igénye, ezáltal csökken leszakadásuk mértéke, mérséklődik az attitűdbeli eltérés a hátrányos helyzetben lévők és a társadalmilag-gazdaságilag aktív életvitelt folytatók között.

 

A TKKI küldetése egy hosszú távú társadalomfejlesztő szerep felvállalása annak érdekében, hogy a kevésbé fejlett térségek hátrányos helyzetű munkavállalói fokozatosan, lépésről-lépésre aktív munkaerő-piaci szereplővé, értékteremtő és adófizető állampolgárrá váljanak, valamint ennek eredményeképpen javuljon a többségi társadalom részéről tanúsított tolerancia, csökkenjen az etnikai vagy szociális helyzet alapján történő negatív megkülönböztetés mértéke.

 

 

Főbb projektjeink:

 

A TKKI szervezésében, illetve közreműködésével 2012-ben indultak az első Államreform Operatív Programok (ÁROP) és Társadalmi Megújulás Operatív Programok (TÁMOP). Példaértékűen széles együttműködéssel a kormányzat, a helyi és kisebbségi önkormányzatok, egyházak, civil szervezetek, vállalkozások, valamint magánszemélyek összefogásával jött létre az első hazai finanszírozású, az EMMI Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága által kidolgozott és a TKKI közreműködésével megvalósult ún. Bizalom és Munka telep-program.

 

2012 elején indult a szintén uniós forrásból támogatott TÁMOP-5.3.6. Komplex telep-program, amely a Bizalom és Munka program tapasztalataira épülve jelenleg is zajlik és - a 2011-ben elfogadott -, a romák élethelyzetének és életkörülményeinek javítását célzó Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiával összhangban került kialakításra. A közmunka program keretében 2012 márciusában kezdődött a Start munkaprogram, majd szeptemberben a TÁMOP-2.1.6 „Újra tanulok!” projekt, amelyek a mélyszegénységben élő, alacsony iskolázottságú, hátrányos helyzetű rétegek felzárkózását, munkaerő-piaci integrálását segítette elő. 2013-ban aktív periódusba lépett a TÁMOP 5.3.1. „Nő az esély – Ezer roma nő képzése” című kiemelt program, amelyet az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) valósít meg a TKKI mint konzorciumi partner közreműködésével. A program 1000 roma nő szociális és gyermekjóléti szakmákra való képzését és foglalkoztatását tűzte ki céljául.

 

A helyi esélyegyenlőségi programokra specializálódott ÁROP 1.1.16. program célja, hogy a TKKI ingyenes képzésekkel, mentorálással, illetve workshopok segítségével támogassa az önkormányzatokat a saját helyi esélyegyenlőségi programjaik (HEP-ek) elkészítésében, hiszen a települések 2013. július 1-jét követően csak abban az esetben pályázhatnak hazai és európai uniós forrásokra, ha rendelkeznek helyi esélyegyenlőségi programmal. A TKKI 2012-ben indította el a TÁMOP 5.3.8-B „Aktívan a munkáért!” nevű projektet, amelyben a leghátrányosabb helyzetű emberek társadalmi felzárkóztatását tűzte ki céljául,  mintegy 30.000 fő bevonásával.

 

A TÁMOP 5.3.8-B „Aktívan a munkáért!” programra épülő TÁMOP 5.3.10 „Aktívan a tudásért!” című program olyan motiváló képzéseket, támogató szolgáltatásokat kíván biztosítani, amelyek lehetővé teszik, hogy később a leghátrányosabb helyzetű csoportok sikeresen kapcsolódhassanak be hagyományos képzési és foglalkoztatási programokba. A projekt időszakában 13.000 fő állapotfelmérésére és kompetenciamérésére kerül sor.

 

A TKKI alapvető küldetése egy hosszú távú társadalom-fejlesztő szerep felvállalása annak érdekében, hogy a kevésbé fejlett térségek hátrányos helyzetű munkavállalói fokozatosan, lépésről-lépésre aktív munkaerő-piaci szereplővé, értékteremtő és adófizető állampolgárrá váljanak.