Hetedhét Határ Szociális Szövetkezet

Vállalkozások

Műfüves Pálya

DDOP-3.1.2-12-2013-0012

Szolgáltatások

Alapító okirat


Alulírottak:

 

Müller Márton:szül.: Gyulaj, 1919.01.13.

anyja: Poszpics Éva

lakása: Gyulaj, Kossuth u. 17. 5.000 Ft-tal

 

Dobos Károly: szül.: Gyulaj, 1953.02.10

anyja: Kelemen Etel

lakása: Gyulaj, Szent Imre t. 14. 5.000 Ft-tal

 

Móri Mária: szül.: Gyulaj, 1955.11.10

anyja: Csibráki Anna

lakása: Gyulaj, Dózsa u. 75. 4.000 Ft-tal

 

Hetesi Jánosné: szül.: Csikóstőttős, 1984.08.07.

anyja: Herke Mária

lakása: Dombóvár, Kölcsey u. 24. 4.000 Ft-tal

 

Borok József: szül.: Kótaj, 1944.07.12.

anyja: Sinka Borbála

lakása: Gyulaj, Kossuth u. 7. 4.000 Ft-tal

 

Orsós Ignác: szül.: Gyulaj, 1960.05.13.

anyja: Orsós Anna

lakása: Gyulaj, Magyar u. 10. 4.000 Ft-tal

 

Fejes János: szül.: Dombóvár, 1957.02.02

anyja: Vincze Etelka

lakása: Gyulaj, Dózsa u. 35. 1.000 Ft-tal

 

Selmeci László: szül.: Bonyhád, 1957.12.29.

anyja: Pfeirer Erzsébet

lakása: Gyulaj, Árpád u. 11. 1.000 Ft-tal

 

Balaskó János:szül.: Gyulaj, 1944.09.15.

anyja: Bazsonyi Erzsébet

lakása: Gyulaj, Dózsa u. 19. 5.000 Ft-tal

 

Pleizer Vendel: szül.: Gyulaj, 1951.01.15.

anyja: Hoffman Regina

lakása: Budapest, Alvanici u. 54. 50.000 Ft-tal

 

Juhász István: szül.: Gyulaj, 1956.09.11.

anyja: Kalauz Mária

lakása: Gyulaj, Magyar u. 23. 4.000 Ft-tal

 

Balassa János:szül.: Gyulaj, 1929.05.19.

anyja: Horváth Etelka

lakása: Dunaharaszti, Vörösmarty u. 18. 5.000 Ft-tal

 

dr. Ördög Ferenc: szül.: Gyulaj, 1933.04.05.

anyja: Vincze Mária

lakása: Nagykanizsa, Csengery u. 31. 5.000 Ft-tal

 

Bronowiecki Mária: szül.: Szeged, 1954.05.19.

anyja: Pintér Mária

lakása: Gyulaj, Kossuth u. 1. 12.500 Ft-tal

 

dr. Bronowiecki Marek: szül.: Varsó, 1953.05.19.

anyja: Kowalczky Marianna

lakása: Gyulaj, Kossuth u. 1. 12.500 Ft-tal

 

 

Bazsonyi János: szül.: Gyulaj, 1930.07.03.

anyja: Tabi Mária

lakása: Kalocsa, Vörösmarty u. 47. 2.000 Ft-tal

 

Ódor József: szül.: Gyulaj, 1951.04.13.

anyja: Balogh Julianna

lakása: Gyulaj, Magyar u. 96/a. 3.000 Ft-tal

 

dr. Faragó Péter: szül.: Budapest, 1964.04.17.

anyja: Nagy Ilona

lakása: Gyulaj, Árpád u.7. 3.000 Ft-tal

 

alatti lakosok, természetes személyek, a Polgári Törvénykönyvről szóló módosított 1959. IV. törvény 74/A. paragrafusa alapján határozatlan időre ALAPÍTVÁNY létrehozását határozták el a következő feltételek szerint:

 

 

 

I. AZ ALAPÍTVÁNY FONTOSABB ADATAI

 

 

 

1./ Az Alapítvány neve: GYULAJÉRT ALAPÍTVÁNY:

 

2./ Az Alapítvány székhelye: 7227. Gyulaj, Szent Imre tér 1.

 

3./ Az Alapítvány célja:

 

Gyulaj község tárgyi és szellemi fejlesztésének segítése, - az itt élők gazdasági, társadalmi, kulturális, szociális, környezeti, önkormányzati, idegenforgalmi, stb. lehetőségeinek feltárása és bővítése, - különösen a vállalkozók, a gazdálkodók, a fiatalok, az idősek, a munkanélküliek és a cigányok helyzetének figyelemmel kísérése és törekvéseik támogatása, a Gyulajon való élés körülményeinek javítása, - a falu és az erdő, valamint Gyulaj és település-szomszédai természetes kapcsolatának, továbbá a helyi és környezeti értékek tudatosításának és közösségi hasznosításának ösztönzése, - fejlesztési források felkutatásában, projektek meghatározásában és megvalósításában közreműködés, - a falu hagyományainak megőrzése, éltetése és továbbörökítése, - folyamatos együttműködés a közösség lakóinak hivatalos és civil szervezeteivel, polgáraival és a helyi közösségekkel, törekvéseik támogatása, - az elszármazottak idekötésének szervezése, formalizálása, programozása, - külső /hazai és nemzetközi/ anyagi és szellemi kapcsolatok létrehozásának elősegítése, - mindezen célok érdekében anyagi és szellemi források, kapcsolatok, támogatások gyűjtése s ezeknek Gyulaj települési és közösségi fejlődés érdekében történő felhasználása.

 

 

 

4./Az Alapítvány vagyona

 

 

Az Alapítvány induló vagyona 130.000.-Ft, amely kizárólag készpénzből tevődik össze, amelyet az alapítvány bírósági bejegyzésétől 15 napon belül befizetnek az alapítók a Döbröközi Tak. Szöv. Gyulaji fióknál. Az Alapítvány – céljával összhangban álló – vállalkozási tevékenységet is folytathat, azonban az ebből származó bevételeit kizárólag az Alapító okiratban megjelölt célok teljesítésére fordíthatja. A vagyon kizárólag a fenti Tak. Szöv. /Gyulaj, Dózsa u. 5./ számláján kezelik, vezetik./

 

 

 

5./ Az Alapítvány vagyon felhasználása

 

 

Az Alapítványi vagyon felhasználása, megjelölt célokra fordítása különösen az alábbi területeken és formákban történhet:

 

 

 

- adományok, pályázati, szponzori támogatások gyűjtése és az Alapítványi céloknak megfelelő – önálló vagy mások kezdeményezéséhez csatlakozó, másokkal közös – felhasználása, beruházása, vagy a rászorulók, jogosultak részére támogatásként való átadása.

 

- az Alapítványhoz kapcsolódó, azzal együttműködő szervezetek, intézmények vagy magánszemélyek céljainkkal egyező irányú tevékenységének támogatása

 

- Gyulajon lebonyolításra kerülő /vagy bevételüket az Alapítvány támogatására fordító/ kulturális, művészeti, tudományos, művelődési, turisztikai, idegenforgalmi, oktatási és sport, stb. programok, rendezvények szervezésének támogatása

 

- oktatási, képzési, átképzési /különösen a felnőttek részére szervezett, potenciálisan új munkalehetőségekhez és munkatevékenységekhez vezető/ programok támogatása

 

- a település és lakóinak boldogulása érdekében folyó tevékenységek, az e célból létesülő egyesületek, társaságok, csoportok szervezése, működésükhöz hozzájárulás

 

- a falu egészének vagy egyes csoportjainak fejlesztését, fejlődését célzó projektek készíttetése, pályázatok kiírása;

 

- a faluhoz kötődést /az elszármazottakban és családjaikban, valamint a nem gyulajiakban is/ erősítő kezdeményezések, programok, akciók és szerveződések támogatása;

 

- önsegítő és önkéntes segítő helyi csoportok támogatása;

 

- a falu értékeinek /falukép, szokások, hagyományok, tárgyi és szellemi sajátosságok, közösségek, munka- és szabadidős tradíciók stb./ védelmét szolgáló egyéni és közösségi kezdeményezések támogatása;

 

- olyan új kezdeményezések segítése, amelyek a falu gazdasági, társadalmi, szociális, kulturális, stb. viszonyainak, állapotának – az itt lakók életminőségének – javítására, ezen belül a szomszédos településekkel való együttműködésre, az erdő hasznosításában a falu polgárainak érdekeit érvényesítő megoldásokra, továbbá a cigányok és magyarok együttélésének harmonizálására irányulnak;

 

- az Alapítvány céljait szolgáló tevékenység végzésében élenjárók részére díjak ösztöndíjak, jutalmak adományozása.

 

 

 

6./ Az Alapítványhoz történő csatlakozás

 

 

 

Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet csatlakozhat pénzbeli /tőke/ vagy természetbeni /dologi, vagyoni/ adományokkal.

 

A csatlakozók a csatlakozás tényével nem válnak alapítókká.

 

 

II. AZ ALAPÍTVÁNY SZERVEZETE

 

 

 

1./ Az Alapítványi vagyon legfőbb kezelője és döntést hozó szerve (az Alapítvány alapítóinak 2007. augusztus 18-i, Alapító okirat módosító határozatával) az 5 tagú kuratórium.

 

 

 

2./ Az alapítás időpontjában a kuratórium tagjai:

 

dr. Balipap Ferenc 7200 Dombóvár, Kölcsey u. 10 -elnök

 

Nemes László 7227 Gyulaj, Szent Imre t. 5. -titkár

 

Szentgyörgyi János 7200 Dombóvár, Kosztolányi u. 53.

 

Az Alapítvány alapítóinak 2007. augusztus 18-i Alapító okirat módosító határozatával az új kuratórium tagjai:

 

Dr. Balipap Ferenc 7200 Dombóvár, Kölcsey u. 10 - elnök.

 

Horváthné Glück Edit 7227 Gyulaj, Szent Imre tér 3. - titkár

 

Hetesi Jánosné 7200 Dombóvár, Kölcsey u. 24.

 

Németh Nándor 8640 Fonyód, Rózsa u. 30.

 

Szentgyörgyi János 7200 Dombóvár, Kosztolányi u. 53.

 

 

 

3./ A kuratórium tagjai közül elnököt és titkárt választ.

 

4./ A kuratórium tagjainak a megbízatása 5 évre szól. A tagokat az alapítók jelölik ki és jelentik be a bíróságnak.

 

5./ A kuratóriumi tagság a kuratóriumi tag felmentésével, lemondásával, a megbízás idejének lejártával és a tag halálával szűnik meg.

 

6./ A kuratóriumi tagság megszűnése esetén az új tagot az alapítók a kuratórium javaslata alapján jelölik ki.

 

7./ Az alapítók a kuratóriumot is visszahívhatják, amennyiben a kuratórium működésével az Alapítvány céljának megvalósulását látják veszélyben forogni.

 

8./A kuratórium tagjai díjazásban részesülhetnek.

 

 

 

III. A KURATÓRIUM MŰKÖDÉSE

 

 

 

A kuratórium hatáskörébe tartozik:

 

- az alapítványi vagyon kezelése, felhasználása, gyarapítása az alapítványi működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása

 

- az alapítvány éves működési tervének jóváhagyása

 

- az alapítvány javára fölajánlott hozzájárulások elfogadása

 

- a gazdálkodási tevékenység irányának, nagyságának és összetételének meghatározása

 

- az alapítvány éves gazdálkodási tervének és mérlegének elfogadása

 

- pályázatok kiírása, azok feltételeinek meghatározása

 

- az alapítvány szervezeti és működési szabályzatának elfogadása az

 

alapítók hozzájárulásával

 

- éves beszámoló az alapítvány működéséről az alapítóknak

 

- az alapítvány által foglalkoztatott dolgozók felett a munkáltatói jogkör gyakorlása

 

- döntés mindazokban a kérdésekben, melyeket az alapítvány szervezeti és működési szabályzata a kuratórium hatáskörébe utal.

 

 

 

2./ A kuratórium határozatképes, ha ülésén több, mint a tagjainak a fele jelen van.

 

3./ A határozatképtelenség miatt változatlan napirenddel megismételt ülés akkor is határozatképes, ha a jelenlévő tagok száma nem éri a taglétszám felét.

 

4./ A kuratórium üléseit szükség szerint, de legalább félévente egyszer tartja. Az elnök bármelyik tag kezdeményezésére elrendelheti a kuratórium összehívását.

 

5./ A kuratórium összehívásáról az elnök gondoskodik.

 

6./ A kuratórium döntéseit nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. A szervezeti és működési szabályzatban meghatározott kérdésekben a kuratórium tagjai kétharmadának szavazatával határoz.

 

7./ A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amiben az ülésen elhangzottak lényegét kell rögzíteni. A jegyzőkönyvnek a kuratóriumi határozatokat szó szerint kell tartalmaznia.

 

8./ A kuratórium rendszeresen, évente legalább egyszer köteles beszámolni az alapítóknak a működéséről.

 

9./ A kuratórium működését egyebekben az Alapítvány szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.

 

 

 

IV. AZ ALAPÍTVÁNY KÉPVISELETE

 

 

 

1./ Az Alapítvány képvise1ője a kuratórium elnöke, illetve annak akadályoztatása esetén a kuratórium titkára.

 

2./ Az alapítás időpontjában az Alapítvány képviselői:

 

dr. Balipap Ferenc 7200 Dombóvár, Kölcsey u. 10. -elnök

 

Nemes László 7227. Gyulaj, Szent Imre tér 5. -titkár

 

A 2007. augusztus 18-i alapítói közgyűlés Alapító okirat módosító határozata alapján, majd a kuratórium 28-i határozatával az Alapítvány képviselői:

 

dr. Balipap Ferenc, 7200 Dombóvár, Kölcsey u. 10. - elnök

 

Horváthné Glück Edit, 7224 Gyulaj Szent Imre tér 3. - titkár

 

3../ Az Alapítvány képviselői képviseleti jogkörükben önállóan jogosultak eljárni. A bankszámla feletti rendelkezéshez minden esetben két képviseleti joggal felruházott személy együttes aláírása szükséges.

 

4./ Az Alapítvány képviselője a kuratóriumi ülések között eljár és utólagos beszámolási kötelezettség mellett dönt mindazon kérdésekben, melyek nem tartoznak a kuratórium hatáskörébe.

 

5./ A képviseletre vonatkozó részletes szabályokat egyebekben a szervezeti és működési szabályzat határozza meg.

 

 

 

V. AZ ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

 

 

 

1./ Az Alapítók a körülmények változása esetén – közös megegyezéssel – módosíthatják az alapító okirat tartalmát.

 

 

 

VI. AZ ALAPÍTVÁNY MEGSZŰNÉSE

 

 

 

1./ Az Alapítvány bármely okból történő megszűnése esetén az Alapítványi vagyon a Gyulaj Római. Katolikus Egyházat, mint soha meg nem szűnő intézményt illeti.

 

 

 

VII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

 

 

1./ Az alapító okirat érvényességéhez az Alapítvány bírósági nyilvántartásba vétele szükséges.

 

2./ Az Alapítvány a nyilvántartásba vételt követő nappal kezdi meg tevékenységét.

 

3./ Az alapító okirattal nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvet, valamint az alapítványok működéséről és gazdálkodásáról szóló mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

 

4./ Ezt az alapító okiratot az alapítók, mint akaratukkal mindenben megegyezőt az alulírt helyen és napon jóváhagyólag aláírták.

 

 

 

Gyulaj, 2007. augusztus 18.

 

Záradék:

 

 

1./ A Gyulajért Alapítványt a fentiek alapján

 

a Tolna Megyei Bíróság Pk. 60.141/1994/4. ügyiratszámon – 1./1995. sorszámon – 1995. január 23-án nyilvántartásba vette.

 

 

 

2./ Az Alapító Okiratnak az alapítók 2007 augusztus 18-án hozott döntése alapján előterjesztett, a kuratórium összetételére vonatkozó módosítását

 

a Tolna Megyei Bíróság Pk. 60.141/1994/10. számú végzésével jóváhagyta