Hetedhét Határ Szociális Szövetkezet

Vállalkozások

Műfüves Pálya

DDOP-3.1.2-12-2013-0012

Szolgáltatások

TÁMOP 3.3.8.B-12

A TÁMOP 3.3.8. B- 12 PÁLYÁZAT BEMUTATÁSA

Pedagógiai módszerekben való megújulás

1. Az oktatási-nevelési intézmények pedagógiai munkáját szabályozó dokumentumok (pl. pedagógiai program, szervezeti és működési szabályzat, stb.) módosítása a pályázat keretében vállalt tevékenységek, adaptációk beépítése érdekében, illetve a nevelési és pedagógiai programok átdolgozása oly módon, hogy az megfeleljen a heterogén oktatás-szervezés elveinek;

2. A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók iskolai sikerességét elősegítő, befogadó szemléletet közvetítő, a gyermekek, tanulók szükségleteit figyelembe vevő, differenciáló pedagógiai módszerek alkalmazási feltételeinek megteremtése az eszközök fejlesztése, bővítése (pl. projektoktatás, kooperatív technikák, differenciált oktatás, továbbá eszközfejlesztés);

3. Átmenetek kezelését támogató, szülőknek és gyermekeknek, tanulóknak szóló programok, tevékenységek megvalósítása (család-óvoda, óvoda-iskola átmenet, általános iskola-középiskola átmenet, alsó-felső tagozat közötti átmenet);

4. Átmenetek kezelését támogató a gyermekkel, tanulóval foglalkozó pedagógusoknak, szakembereknek szóló tevékenységek megvalósítása (szakmai együttműködések megteremtése, utánkövetési gyakorlatok, módszertani továbbképzések, valamint a módszerek adaptálásának támogatása, együttműködésben a gyermekeket fogadó általános iskolákkal, különös tekintettel az óvoda iskolai felkészítő tevékenységére);

5. Modell értékű programok továbbfejlesztése, mint választható tevékenység esetén (C1.2. pont): a továbbfejlesztett program adaptációját lehetővé tevő szakmai dokumentáció elkészítése, adaptációra alkalmassá tétele.

Együttműködések megerősítése

6. Az intézményen kívüli partneri kapcsolatok erősítése, a helyi és településen kívüli kapcsolati háló szélesítése (pl. szakmai, tanulmányi, közösségi, sport és kulturális rendezvények, szervezése és lebonyolítása); együttműködések kialakítása és fejlesztése az egészségügyi, a szociális, intézményrendszerrel;

7. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók szüleinek bevonása, aktív részvételének ösztönzése, velük partneri kapcsolat kialakítása, családlátogatások, közösségi rendezvények szervezése; A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók szüleinek bevonása, aktív részvételének ösztönzése, velük partneri kapcsolat kialakítása,

családlátogatások, közösségi rendezvények szervezése;

8. A települési vagy területi roma nemzetiségi önkormányzatokkal történő együttműködés valamint a roma gyerekek és családjaik bevonását segítő tevékenységek;

 

9. Az intézmények közötti horizontális tanulás elősegítése érdekében a pályázó köteles a projekt megvalósítása során félévente és a projekt fizikai befejezésekor a honlapján a projekt előrehaladásról beszámolni, illetve annak tapasztalatait, eredményeit közzétenni.

 

 

Egyéni fejlesztési terv és végrehajtása

10. A gyermekek, tanulók részére, egyéni fejlesztési terv elkészítése, mentorálási tevékenység nyújtása a gyermekek, tanulók számára;

11. Egyéni fejlesztési tervek elkészítését megelőző fejlesztést, továbbhaladást támogató bemeneti mérések alkalmazása, mérőanyagok kidolgozása.

Óvodák esetén a fent felsorolt pontok mellett:

 

12. A nevelő munkát közvetlenül segítő, a kötelezően előírt feletti alkalmazotti létszám

bővítése a halmozottan hátrányos helyzetű és roma gyermekek tartós óvodáztatása

érdekében a szülők aktív bevonásával

 

13. Szakmai együttműködések kialakítása és bővítése a halmozottan hátrányos

helyzetű, valamint a veszélyeztetett gyermekek korai beóvodázása érdekében (pl.:

pszichológus, logopédus bevonása);

 

Iskolák esetén a fent felsorolt pontok mellett:

 

14. A továbbtanulást támogató tevékenységek, pályaorientációs programok kidolgozása

és megvalósítása.

 

 

„A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak. Esélyegyenlőségi alapú fejlesztés a Galló József Társult Általános Iskola és Óvodában TÁMOP-3.3.8. B-12-2012-0012” elnevezésű projekt részletes bemutatása

A projekt legfontosabb célja a fent felsorolt célok mellett, hogy iskolánk minél nagyobb hatékonysággal tudja végezni a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek köztük roma gyermekek nevelését, oktatását. A fejlesztés célja, hogy az eddigi eszközökön túl segítse a gyerekek szociokulturális lemaradásából eredő hátrányokat, próbálja pótolni a családi háttér segítő hatékonyságát, az egyéni képességfejlesztést a személyiség személyre szabott megerősítését. Célunk, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek olyan tevékenységeket végezzenek, amelyek elősegítik az iskolai sikerességük javulását, mely által növekszik motivációjuk. Céljaink eléréséhez bevonjuk a Roma Önkormányzatot és a Civil Szervezeteket is, akik segítik a programok lebonyolítását, valamint részt vesznek a családok információba való ellátásában is.

 

A projekt közvetlen célja:

 

-       98 gyermek egyéni fejlesztése 5 kompetencia terület

-       250 órában szakkör jellegű szabadidős tevékenység megvalósítása

-       8 átmenetet megkönnyítő program megvalósítása

-       4 rendezvény megvalósítása, amely erősíti az intézmények társadalmi kapcsolatát

-       a szülők aktív bevonása a programokba

-       17 pedagógus akkreditált 30 órás képzésének, illetve 5 pedagógus 2x 30 órás akkreditált képzésének megvalósítása

-       egy szakmai nap megvalósítása, a projektet megvalósítók, szakértők részvételével az eredmények értékelése érdekében.

-       a helyi társadalom programba való bevonása, a befogadó attitűd növelésére

-       Kettő modell érékű jó gyakorlat átvétele, illetve adaptálása a gyerekek iskolai sikerességének érdekében

 

A projekt közvetlen célja:

 

-       A gyerekek hiányzásai csökkenjenek az előző évekhez képest

-       Évismétlésük aránya ne határozza meg az országos átlag felét

-       Az egyénre szabott fejlesztéseknek köszönhetően növekszik a tanulók egyéni

erdménye.

-       Nő az érettségit adó intézményekben a továbbtanulók száma

-       A tanulók érettségit szereznek, mely által nő esélyük a munkaerő piacon