Hetedhét Határ Szociális Szövetkezet

Vállalkozások

Műfüves Pálya

DDOP-3.1.2-12-2013-0012

Szolgáltatások

Projekt Bemutatása

A projekt átfogó célja a kiépülőben lévő helyi szociális gazdaság megerősítése és bővítése. Ehhez alapvetően szükséges az, hogy egy egyéni adottságokra és szükségletekre épülő összetett beavatkozási eszközrendszer segítségével a Rákóczi utca - Széchenyi utca – Petőfi utca által behatárolt szegregált lakókörnyezetben (Völgy-telep) mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű lakosainak a ma meglévőnél sokkal szélesebb körben és nagyobb mélységben történjen meg a társadalmi integrációja. A szegregátum lakóinak rendkívül rossz társadalmi és gazdasági helyzetéből fakadó hátrányait szeretnénk csökkenteni a program tervezett szociális, közösség-fejlesztési, oktatási, egészségügyi, képzési és foglalkoztatási elemeinek segítségével.

 

1.3. Részcélok


• A Völgy-telepen élők szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása (tanácsadási tevékenység, tájékoztatás, preventív egészségügyi tevékenységek, értékközvetítő események, kompetenciafejlesztő programok).


• A programba bevont személyek képzettségi szintjének emelése betanított kőműves és betanított zöldségtermesztő akkreditált képzésekkel.


• A célterületen élő személyek társadalmi felzárkózását segítő foglalkoztatási programelem megvalósítása 6 fő részére.


• A szegregátum területén létrehozandó Szolgáltató pontban működő fejlesztő- és tanulószoba foglalkozásai által javuljanak a programba bevont iskoláskorú gyermekek iskolai előrehaladási esélyei, tanulmányi eredményei.


• A Szolgáltatóházban zajló tevékenységek segítéségével a szegregátumban és a településen élő fiatalok/gyerekek szabadidős tevékenységének tartalmasabbá tétele.


A projekt célcsoportja


A szegregált lakókörnyezet a település dél-nyugati részén található, de a település jellegéből adódóan nincs távol a központi résztől. A szegregátum alakja egy, a falu központja felé mutató nyílhoz hasonlítható, mely egyben szimbolikusan utal az itt élők kitörési irányára. A szegregátum „központi” utcája a Rákóczi Ferenc utca, melyből majdhogynem egy csomóponton keresztül nyílik a településrész többi utcája: Ady Endre utca, Petőfi Sándor utca és Széchenyi István utca. A szegregátum meglehetősen szürke, kiábrándító képet mutat, mivel a lakóházak egy része rendkívül elhanyagolt állapotban van.


A szegregátumban élők 66%-a rendelkezik legfeljebb általános iskolai végzettséggel. Ebből kifolyólag munkaerő-piaci lehetőségük beszűkült, és egyetlen lehetőséggént a közfoglalkoztatásban helyezkednek el a helyi önkormányzat segítségével. Azon személyek, akik rendelkeznek általános iskolai végzettséggel, azért nem tudnak szakmát szerezni, mert a képzés helyszínére tömegközlekedési eszközzel nem lehet a képzés idejéhez igazodva beutazni.


A telep teljes lakosságának 85%-nál megtörtént az előzetes szükségletfelmérés. Ezeken részt vett a polgármester, az iskola igazgatója, a cigány kisebbség vezetője, valamint a telepen élők túlnyomó része. Első körben egy úgynevezett lakógyűlést hívtunk össze valamennyi utcában, ahol a projekt rövid és átfogó ismertetését követően a lakosoknak lehetősége volt a véleményük kifejtésére. Az első irányvonalat ezek a beszélgetések adták a kérdőíves lekérdezéshez. A lakosok az anonim kérdőív megválaszolásával kaptak lehetőséget az igényeik konkrét megfogalmazására. A megkeresések kapcsán kimutatásra került, hogy a megkérdezettek milyen hajlandóságot mutatnak közösségi tevékenységekre, képzésre, valamint munkavállalásra. A célcsoportot a már említett 3 utca által földrajzilag jól lehatárolt területen (szegregátum) élők adják.


A projekt közvetett haszonélvezője, a Csillagház és annak programjai által, a falu minden lakosa.


Pályázatunkban két fő stratégiai irány domborodik ki (lásd Közösségi Beavatkozási Terv a Völgy-telep program elemei című melléklet):


1. A faluban, illetve a falu lakosai számára több olyan szolgáltatás nem érhető el, amelyek hiánya jelentős mértékben rontja, illetve nem tudja növelni a gyulajiak életminőségét és életkilátásait, munkaerő piaci esélyeit, közösségi aktivitását, oktatási teljesítményét, s mindez fokozottan érinti a mélyszegénységben, illetve szegregált lakókörnyezetben élőket. Ezek közül a szolgáltatások közül igyekszünk pótolni legalább a leglényegesebbeket, úgy mint: rendszeres és a teljes lakosságot érintő egészségügyi szűrővizsgálatok biztosítása; családtervezési tanácsadás, családi életre nevelés; pályaválasztási tanácsadás; logopédus és fejlesztő pedagógus rendszeres jelenléte; ifjúsági közösségi klub kialakítása, közösségi programok szervezése a szabadidő értelmes eltöltése érdekében; iskola utáni foglalkozások szervezése, egyéni tanulás-segítés szervezése. E szolgáltatások többségét az újonnan kialakítandó Csillagházban (szolgáltatóház) kívánjuk biztosítani.


2. A szegregátumban élőket fel kívánjuk készíteni a Gyulajon kiterjedten működő közösségi gazdálkodásban való aktív és alkotó részvételre. Tapasztalataink szerint Gyulajon képzési és foglalkoztatási szempontból az a legfőbb probléma, hogy a többnyire alacsonyan iskolázott aktív korú lakosok többsége nincs munkára kész állapotban, nincsenek munkavégző-képességük teljes birtokában. Azt is látjuk, hogy ez a probléma nem orvosolható pusztán képzéssel és a közmunka lehetőségének biztosításával, hanem előbb meg kell oldani az egyén társadalmi integrációját esetlegesen akadályozó egyéni, életviteli problémákat, majd ezeket az egyéneket és családjaikat be kell vonni a faluközösségi életébe, a közösség részévé kell tenni őket.


Tervezett képzések:

- Betanított kőműves és festő akkreditált képzés

- Háztáji tartósító akkreditált képzés


A kitűzött feladatok viszonylatában a projektmenedzsment folyamatosan vizsgálja a tevékenység előrehaladását annak érdekében. A folyamatos nyomon követéssel a megvalósítók képet kapnak arról, hogy a projekt végrehajtása a tervezett elképzelések szerint alakul-e. Ennek keretében kerül sor a havonta megrendezendő zártkörű Szakmai konzultációra, ahol a szakértői stáb tagjai a projekt teendőit és a megvalósítás során felmerülő problémákat vitatják meg. Negyedéves rendszerességgel a Programirányító Tanács a projekt eredményes megvalósítása érdekében konzultációt tart a szegregátum területén.


Türr István Képző és Kutató Intézet


• A helyi intézményekkel, lehetséges szolgáltató partnerekkel való együttműködés kialakításában való részvétel. Szolgáltatási térkép elkészítése.


• Helyi humán szolgáltatási kapacitások fejlesztése és a szolgáltatók együttműködésének megerősítése.


• Képzések lebonyolítása.


Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület


Ÿ A szervezet adja a projekt szakmai vezetőjét, akin keresztül érvényesíti eddigi igen komoly terepi tapasztalatait és átadja a projekt számára azt a módszertani tudást, ami már szervezeti szinten a Szeretetszolgálat sajátja.


Ÿ A projekt tervezése során segít beépíteni a pályázatba azokat a technikákat, valamint módszertani és projekt-szervezési elemeket, amelyek az ő egyéb projektjeiben már beváltak, működtek.


Ÿ A projekt első lépéseként érzékenyítő és motivációs tréninget szervez, majd a projekt során három alkalommal szupervíziót tart a projekt megvalósítói számára.


Ÿ A leendő munkaadók és a leendő munkavállalók közötti társadalmi, kulturális és emberi kapcsolatok javítása, valamint az esetleges konfliktusok eredményes kezelése érdekében érzékenyítő képzések tartása.


Ÿ A tervezett egészségügyi szűréseket és prevenciós programokat a Szeretetszolgálat szűrőbusza és orvos-csoportja fogja elvégezni.


Ÿ Biztosítja az esélyegyenlőségi munkatárs jelenlétét, valamint azt, hogy a nyilvános eseményeken a projekt megvalósítói kommunikációjukban és viselkedésükben kifejezzék az esélytudatosságot.


Ÿ Biztosítja a fenntarthatósági felelős.


Gyulajért Alapítvány


Ÿ A családi életre nevelés csoportfoglalkozásként való megszervezése.

Ÿ Drámapedagógiai módszertannal működő színjátszókor megszervezése.

Ÿ A helyi hagyományokra építő közösségi klub szervezése főképp az idősebb gyulaji emberek számára.


Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ

• A támogatott foglalkoztatók részére a támogatások biztosítása.

 

Országos Roma Önkormányzat

• A projekt részelemeinek a Kormány és az Országos Roma Önkormányzat között megkötött Keret megállapodás célkitűzéseihez való illeszkedésének biztosítása.